Yoshihumi Idei 
 Fumiharu Kino
 Toko Konishi
 Tozo Konishi
 Hirokazu Shibaoka
 Syusen Shibaoka
 Taisetsu Sueishi
 Takumi Sueishi
Takushi Takahara
 Kenji Takenaka
 Tomoyuki Matsui
 Hiroyuki Matsui
 Naoki Yokoyama
Copyright(c) 2007-2019 Bizen Pottery Shop Inbeya. All Rights Reserved